Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện giữa Đảng ủy Khối với các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Trung ương, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về chính sách phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp…

9toancanh

Sáng 9/1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (mở rộng) lần thứ 7 nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh nêu rõ năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bên cạnh thuận lợi, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, chương trình công tác của cấp ủy khóa mới. Các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có nhiều cố gắng, nhiều điểm đổi mới, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động được nâng cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển…

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, hiện nay, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương có 35 Đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 33 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và 2 đảng bộ cơ quan. Tổng số lao động trong các doan nghiệp thuộc Đảng ủy Khối đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò, vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế, có ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước.

Năm 2016, trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, các doanh nghiệp trong khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung cao cho nhiệm vụ tái cơ cấu toàn diện giai đoạn 2011-2015, đạt những kết quả quan trọng.

 Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty toàn khối ước đạt 1.428,519 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế toàn Khối ước đạt 97 nghìn tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2015.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được tập trung triển khai quyết liệt, tạo bước chuyển quan trọng về cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt. Toàn khối chỉ còn 2/33 đơn vị kinh doanh bị lỗ. Các doanh nghiệp trong Khối đều thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia; tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại nhiều năm qua cũng như năm 2016, đó là hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn trong Khối còn thấp, tỷ suất lợi nhuận sử dụng vốn Nhà nước giao còn hạn chế. Năm 2016, doanh thu và nộp ngân sách toàn Khối đạt thấp hơn năm 2015, một số dự án đầu tư không phát huy hiệu quả, thua lỗ lớn, quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp còn lúng túng, kém hiệu quả và chậm trễ so với tiến độ trong đề án được duyệt. Một số tổ chức Đảng chưa phát huy vai trò lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý sai phạm chưa kịp thời… Đây là những vấn đề cần được tập trung quyết liệt khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II…; tăng cường các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế; xây dựng và quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh toàn diện trong Đảng bộ Khối việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, đảm bảo tốt nhất trong các hoạt động, ngay cả những lĩnh vực chỉ tiêu lợi nhuận không phải là mục tiêu chính.

Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện trong năm 2017, trong đó triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết các Hội nghị Trung ương XII của Đảng, đặc biệt về nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của Chính phủ giai đoạn 2016-2020; các phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”.

Cần gắn việc thực hiện các đề án tái cơ cấu với điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; có sự điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới, khu vực; tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; lưu ý các vấn đề mới về biến đổi khí hậu, môi trường…

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương thức lãnh đạo, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị đủ sức điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo, định hướng, tham gia ý kiến có chất lượng để cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề lớn về chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư…

Đảng ủy Khối đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện giữa Đảng ủy Khối với các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Trung ương, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về chính sách phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp…

Thu Hằng

Chia sẻ