Chiến lược “nội địa hóa”

Mặc dù đã có những thay đổi tích cực, và sức nóng của công cuộc cải cách đang được lan tỏa, nhưng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn còn “lép vế” so với các doanh nghiệp Nhà nước và các FDI về quy mô, nhưng lại phải chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận đất đai, tín dụng cũng như mức lãi suất hợp lý…

Trên diễn đàn Quốc hội trước đây, tôi đã có nhiều đề xuất và kiến nghị để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nội phát triển. Một trong những đề xuất đó là sớm ban hành “Luật Nội địa hóa” nhằm tạo thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện phát huy thế mạnh của mình trên “sân nhà”, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm cho lao động trong nước. Đồng thời, tôi cũng mong Hội Nội địa hóa Việt Nam sẽ được thành lập để liên kết các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ở trong và ngoài nước có tiềm năng, thế mạnh trong tất cả các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chia sẻ